Obowiązkowe OC dla pośrednika nieruchomości

Obowiązkowe OC dla pośrednika nieruchomości

Każdy prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami ma obowiązek posiadać aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek ten regulują przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Kto i kiedy musi się ubezpieczyć?

Ubezpieczenie dotyczy każdego pośrednika, czyli zgodnie z zapisami Ustawy każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa. W przypadku spółki cywilnej, ubezpieczenie musi zawrzeć każdy ze wspólników.

Ubezpieczenia pośredników w obrocie nieruchomościami (https://iexpert.pl/posrednik-nieruchomosci/) zawierane są na 12 miesięcy. Wniosek o wznowienie należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania polisy. Osoba, która dopiero rozpoczyna działalność musi złożyć wniosek przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Brak ubezpieczenia OC skutkuje karą w wysokości od 8 000 zł do 20 000 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia powinna wynosić 25 000 euro.

Czego nie obejmuje polisa OC?

Obowiązkowe ubezpieczenie pośrednika w obrocie nieruchomościami ma na celu objęcie ochroną wszelkie szkody wyrządzone w związku z samym pośrednictwem. Chodzi tu przede wszystkim o nienależyte wykonanie warunków umowy lub brak ich wykonania.

Rozporządzenie Ministra Finansów wyklucza objęcie ubezpieczeniem OC następujących szkód:

  • uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy wyrządzonych przez ubezpieczonego osobie z nim związanej lub członkowi rodziny;
  • zapłata kar umownych;
  • powstałe w wyniku działań wojennych, rozruchów, zamieszek, aktów terroru.

Pośrednik ma obowiązek przedłożyć dokument poświadczający posiadanie aktualnego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (kopię polisy lub certyfikatu) do każdej zawieranej umowy pośrednictwa.

Sale obraz autorstwa xb100 - www.freepik.com